Pravila ponašanja

Ažurirano: 4.11.2023.

Uvod

Dobrodošli! Ova stranica služi da vas upozna sa pravilima kojih se morate pridržavati prilikom učestvovanja u aktivnostima udruženja Masiv. Lična sigurnost i bezbednost svakog prisutnog pojedinca predstavljaju prioritet u našoj organizaciji, pri čemu mislimo na sigurnost i bezbednost prisutnih:

 • na našim aktivnostima na licu mesta, ili
 • u online komunikaciji saopštena preko platformi trećih lica koje Masiv koristi za kontakt sa učesnicima aktivnosti koje organizuje.

U nastavku bismo razjasnili neku terminologiju radi boljeg razumevanja pravila ponašanja.

 • „Aktivnost“ znači bilo koja okolnost upriličena od strane Masiva, koja može imati bilo kakav oblik (uključujući i online), u skladu sa statutarnim cilljevima;
 • „Korisnik“ je bilo koje lice koje dolazi u interakciju sa Masivom ili njegovim aktivnostima na osnovu lične inicijative i interesovanja, a sa ciljem da bolje razume aktivnosti Masiva;
 • „Član“ je korisnik koji je svojevoljno pristupio članstvu u Masivu.
 • „Članstvo“ je tvrdnja statusa člana u Masivu.
 • „Članarina“ je novčani iznos potreban za pristupanje članstvu u Masivu.
 • „Učesnik“ jeste pojedinac koji aktivno učestvuje u aktivnostima Masiva koji može i ne mora biti član. Status učesnika odnosi se bez ograničenja na posetioce, govornike, sponzore, goste, izlagače, promotere, graditelje, volontere, medije.
 • „Događaj“ je podskup aktivnosti koji se odnosi na realizaciju bilo kakvih zbivanja koja proizlaze iz ili u vezi sa Masivom;
 • „Kampanja“ je period promocije aktivnosti.
 • „Lice mesta“ podrazumeva fizički prostor koji se koristi za potrebe aktivnosti ili u vezi sa njima, kome se pristupa nakon provere učesnikovih prava pristupa na uspostavljenom kontrolnom punktu.
 • Online komunikacijepredstavlja skup svih kanala komunikacije čiji je operater Masiv i koji predstavljaju zvanično prisustvo Masiva ili aktivnosti Masiva u digitalnom prostoru. Zaključno sa datumom poslednjeg ažuriranja ovih Pravila ponašanja, aktuelne online komunikacije Masiva su:
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Mailchimp
  • Discord
  • Linktree

Savetujemo da se upoznate sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja radi lakšeg razumevanja delokruga ovih Pravila ponašanja, ili makar da budete svesni mogućnosti da u tim dokumentima možete pronaći više informacija relevantnih za vas.

Masiv nastavlja da realizuje događaje iz delokruga opisanog u statutu Masiva, koji se identifikuju kao konferencije, seminari, radionice i tribine. Ovo znači da budući radovi Masiva mogu biti izvan navedenog delokruga, a time organizovati bilo kakve aktivnosti, u skladu sa važećim statutom. Primera radi, Audio Forum je aktivnost Masiva, tipa događaj – godišnja konferencija iz oblasti audio produkcije u Srbiji.

Ova Pravila ponašanja mogu biti ažurirana u svakom trenutku, na diskreciono pravo Masiva, bez prethodnog obaveštenja.

Pravila ponašanja

 1. Vaše učestvovanje u aktivnostima potvrđuje vaše slaganje sa ovim Pravilima ponašanja.
 2. Vi ste u potpunosti odgovorni za poznavanje, razumevanje i poštovanje Pravila ponašanja.
 3. Ova Pravila ponašanja nisu iscrpna i Masiv zadržava pravo da odredi koje ponašanje se smatra u suprotnosti sa dobrim duhom i da preduzme disciplinske mere, uključujući izdavanje opomene učesniku uklanjanje/otpuštanje naloga koji krše autorska prava.
 4. Osoba koja se na licu mesta zatekne bez prava pristupa, Masiv zadržava pravo da u smislu ovih Pravila ponašanja smatra tu osobu učesnikom ili da odluči drugačije o pravima pristupa te osobe.
 5. Aktivnosti Masiva na raspolaganju su svima koji su na ispravan način stekli uslov za to, bilo imanjem adekvatnog statusa člana Masiva ili sticanjem prava na aktivnosti ad-hoc (na primer kupovinom ulaznica).
 6. Zvanični jezik Masiva i aktivnosti Masiva je srpski. Neretko je neophodno održavati aktivnosti ili delove aktivnosti na stranim jezicima zbog internacionalne prirode tema koje Masiv statutarno obuhvata. Ipak, ovo neće biti tumačeno kao priznanje stranih jezika kao zvaničnog ili zvaničnih jezika aktivnosti Masiva.
 7. Osobe koje u trenutku održavanja aktivnosti Masiva imaju manje od 18 godina imaju pravo da učestvuju u aktivnostima samo u pratnji svog roditelja ili zakonskog zastupnika.
 8. Zarad održanja integriteta i atmosfere grupe otvorene za dijalog, informacije koje se dele u okviru aktivnosti tretiraće se sa profesionalnom ljubaznošću i nikada neće biti korišćene ili otkrivene van konteksta ili duha saradnje, osim ako nije drugačije naznačeno.
 9. Prihvatate da možete biti fotografisani, videografisani i zvučno snimani bez ograničenja tokom učestvovanja u aktivnostima.
 10. Ova Pravila ponašanja regulišu i sve aspekte vaše interakcije sa onlajn komunikacijama, uključujući bez ograničenja izbor nadimka i avatara Discord servera, postavljanje poruka, interakciju sa drugim korisnicima i osobljem Masiva.

Kao i na svakoj konferenciji ili drugom profesionalnom događaju, učesnici često kombinuju profesionalne aktivnosti sa društvenom interakcijom sa drugim učesnicima, osobljem i ostalima. Dok Masiv podstiče takvo umrežavanje i jačanje veza između učesnika, zadržavamo pravo da uklonimo ili blokiramo svakog učesnika čija društveno ponašanje postane nepoželjno drugima (bilo na licu mesta ili online) i koji istrajava u takvom ponašanju nakon što je saopšteno da je priroda tog ponašanja nepoželjna. Masiv takođe zadržava pravo da ukloni ili blokira svakog učesnika koji je pijan ili se čini da je pijan i ophodi se tako da koje ometa mogućnost drugih učesnika da učestvuju i uživaju aktivnosti.

Neprihvatljivo ponašanje

 1. Učesnicima koji klevetaju ili omalovažavaju aktivnost, Masiv, druge učesnike ili integritet drugih lica ili grupa, unose uznemiravanje ili ometanje bilo koga, biće zatraženo da zaustave svako neprihvatljivo ponašanje. Preduzećemo mere da uklonimo takve učesnike iz okruženja u slučaju nepoštovanja ovih Pravila ponašanja.
 2. Zastrašujući, uznemiravajući, uvredljivi, diskriminatorni, pogrdni ili ponižavajući govor ili radnje svih učesnika na ili u vezi sa aktivnostima na licu mesta ili online i povezanim aktivnostima. Svi koji učestvuju u aktivnostima Masiva zaslužuju poštovanje, bez obzira u kom svojstvu prisustvuju ili učestvuju. Prikladna je diskusija o suprotstavljenim ili različitim gledištima, ali se očekuje da se to odvija u tonu poštovanja i na način koji izbegava lične napade.
 3. Uznemiravajuće ponašanje poput:
  • korišćenja uvredljivih verbalnih komentara vezanih za pol, seksualnu orijentaciju, rasu, religiju, nacionalno poreklo, rodni identitet ili invaliditet,
  • neadekvatna upotreba golotinje i/ili seksualne slike u prostorima izvođenja aktivnosti,
  • namerno zastrašivanje, virtuelno ili lično uhođenje ili neželjeno praćenje,
  • uznemiravajuće fotografisanje ili snimanje,
  • vikanje ili pretnja učesnicima ili govornicima,
  • stalni prekid razgovora ili drugih okolnosti,
  • nepoželjan fizički ili verbalni kontakt ili nepoželjna seksualna pažnja,
  • verbalno ili fizičko zlostavljanje, zastrašivanje, pretnje, pokušaj da se nerviranja drugih, uznemiravanje ili uhođenje, koji na bilo koji način stvara bilo kakvu smetnju, a posebno koja je opasna ili stvara strepnju kod ljudi.
 4. Ometanje aktivnosti ili neovlašćeno deljenje sadržaja koji uključuje bilo kog učesnika tokom aktivnosti (poput neovlašćenog objavljivanja sadržaja na društvenim medijima) bez saglasnosti kreatora sadržaja. Deljenje sadržaja u svrhe prijavljivanja kršenja ovih Pravila ponašanja, zakona ili sličnih važećih pravila nije zabranjeno ovim Pravilima ponašanja.
 5. Ne smete prenositi ili postavljati bilo koji sadržaj ili koristiti jezik koji je, bez ograničenja, nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, klevetnički, vulgaran, opscen, netrpeljiv, seksualno eksplicitan, ili rasno, etnički, ili na drugi način nepoželjan ili bilo koji drugi sadržaj koji mi na naše diskreciono pravo smatramo uvredljivim.
 6. Ne smete namerno koristiti alternativni pravopis da zaobiđete ili pokušate da zaobiđete ograničenja sadržaja i jezika.
 7. Ne smete učiniti dostupnim javnosti bilo koje lične podatke drugog učesnika u aktivnosti i/ili bilo kojim povezanim uslugama bez izričitog pismenog pristanka tog učesnika. Učesnici imaju pravo da saopšte svoje lične podatke po sopstvenom nahođenju.
 8. Ne smete kršiti ugovorna, lična, prava intelektualne svojine ili druga prava bilo koje strane, kao ni promovisati ili predstavljati nezakonitu aktivnost.
 9. Ne smete zloupotrebljavati predusretljivost predstavnika Masiva uključujući, bez ograničenja, podnošenje lažnih izveštaja o zloupotrebi ili nedoličnom ponašanju od strane bilo koje strane, onemogućavanje, ometanje ili zaobilaženje bilo koje bezbednosne mere u okviru aktivnosti ili bilo čega u vezi sa aktivnošću ili obratno, koja ograničava ili nameće ograničenja u korišćenju ili pristupu aktivnosti.
 10. Ne smete učestvovati u radnjama koje, po našem mišljenju, imaju za cilj da se lažno predstavite kao Masiv, njegovi predstavnici i/ili da zastupate bilo kakve aktivnosti u vezi sa Masivom.
 11. Ne smete slati lažne upite putem naših online kanala (e-mail, društvene mreže i sl.) zahtevajući bilo šta od Masiva. Ovo posebno važi za slučajeve otetih i obmanjujućih e-mail adresa, adresa sa perfidno skrivenim nejednakostima u spelovanju, a zarad lažnog predstavljanja.

Posledice neprihvatljivog ponašanja

Neprihvatljivo ponašanje se neće tolerisati tokom izvođenja aktivnosti na licu mesta ili online. Očekujemo da se svi učesnici aktivnosti pridržavaju ovih Pravila ponašanja.

Masiv, na svoje diskreciono pravo, može privremeno ili trajno zabraniti pristup svima koji krše ova Pravila ponašanja. Masiv može, u odgovarajućim okolnostima, zabraniti prekršiocima ovih Pravila učešće ili prisustvo na budućim aktivnostima Masiva i takođe može obavestiti poslodavca prekršioca, vlasti ili nadležne organe o nalazu prekršaja.

Masiv će takođe izvestiti o ishodu svake istrage pojedinaca koji su prijavili kršenje ovih Pravila ponašanja. Od bilo koga kome je zatraženo da prestane sa neprihvatljivim ponašanjem očekuje se da odmah sa time usaglasi.

Učesnici aktivnosti Masiva takođe moraju sarađivati sa bilo kojom istragom Masiva o izveštajima o kršenju ovih Pravila ponašanja pružanjem informacija koje traži Masiv, a koje su relevantne za datu istragu.

Šta učiniti ako ste svedoci ili doživljavate uznemiravanje?

Ponašanje kojim se krše ova Pravila ponašanja treba odmah prijaviti organizatorima aktivnosti Masiva, na e-mail contact@audioforum.rs ili na broj telefona +381 63 375285, Dejan Pejović.

Table of Contents

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies) radi Vašeg lakšeg pretraživanja. Možete pronaći više informacija na našoj politici privatnosti.